top of page

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) van kracht. Jouw persoonsgegevens worden dankzij deze wetgeving beter beschermd.

De correcte toepassing van deze richtlijnen voor privacy, dataverwerking en security is belangrijk voor Lexpert® wat resulteert in de organisatie van opleidingen met bijscholing enerzijds en de organisatie van de beslechting van geschillen anderzijds.

Heb je vragen over onze privacyverklaring? Twijfel dan niet en neem contact op via lexpert@scheidsgerecht.be.  

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

Lexpert®  verwerkt gegevens welke jij zelf ter beschikking stelt als cliënt of als Linkedin-connectie ten behoeve van de kerntaken en de communicatie daarrond.

Lexpert® doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoons- en dossiergegevens. Lexpert® houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat

  • Lexpert® jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt als cliënt of als Linkedin-connectie;

  • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Lexpert®  om jouw toestemming vraagt als er gegevens nodig zijn voor dossierverwerking of communicatie, welke je niet zelf beschikbaar hebt gesteld als cliënt of als Linkedin-connectie, tenzij Lexpert® een gerechtvaardigd belang inroept;

  • Lexpert® passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens volgens de administratief en technisch gangbare normen voorhanden is;

  • Lexpert® geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij met jouw toestemming of gerechtvaardigde eis;

  • Lexpert® persoonsgegevens niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Jij hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Lexpert® van jou ontvangen heeft. Je kan ook steeds de Linkedin-connectie verbreken. Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de bewaring of verwerking van jouw persoonsgegevens of een deel hiervan.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, wend je dan tot lexpert@scheidsgerecht.be.

Lexpert®  kan deze privacyverklaring ten allen tijde wijzigen. Van deze wijziging zal Lexpert®  een aankondiging doen op www.arbiters.be. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.

Lexpert® is het Benelux-merk van Guy Schepers, jurist te B-2930 Brasschaat, Lage Kaart 3a, https://www.linkedin.com/in/schepers/.

bottom of page