top of page

A. Je maakt een contract.

Neem de tijd voor het helder neerschrijven van de afspraken. En vergeet niet om ook forfaitaire sancties op te nemen. Je sluit het contract af met volgende clausule: 'Arbitrageovereenkomst: de partijen zullen alle geschillen, die tussen hen zouden kunnen rijzen ingevolge dit contract, voorleggen aan arbitrage. Bij gebreke van overeenstemming over de keuze van de arbiter(s), gelasten de partijen de lijstbeheerder van www.arbiters.be het aantal arbiters vast te stellen, de arbiter(s) te benoemen en/of te vervangen.'

B. Je steunt op je algemene voorwaarden.

Je sluit je algemene voorwaarden af met volgende clausule:

'Arbitrageovereenkomst: alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst

dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen beslecht worden door een scheidsgerecht, bestaande uit één of drie onafhankelijke en onpartijdige arbiters gekozen uit het bestand van www.Arbiters.be. Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen geschiedt de aanstelling en/of de vervanging door de lijstbeheerder.  Het scheidsgerecht organiseert het verloop van de werkzaamheden en begroot de (provisie voor de) arbitragekosten. Deze clausule vervangt alle andersluidende bevoegdheidsbedingen.' 

C. Je maakt een PV van (voorlopige) oplevering.

Het PV van voorlopige oplevering beschrijft de mankementen en zet aan tot herstel of voltooiing van de werken. Vergeet niet het volgende Arbitrage beding op te nemen: 'Arbitrage overeenkomst: de partijen onderwerpen alle geschillen, die tussen hen kunnen rijzen m.b.t. deze of aanverwante rechtsverhoudingen, aan een scheidsgerecht, bestaande uit één of drie onafhankelijke en onpartijdige arbiters gekozen uit het bestand van www.Arbiters.be. Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen geschiedt de aanstelling en/of de vervanging door de lijstbeheerder. Het scheidsgerecht organiseert het verloop van de werkzaamheden en begroot de (provisie voor de) arbitragekosten. Deze clausule vervangt alle andersluidende bevoegdheidsbedingen.'

D. Je nodigt je tegenpartij uit om arbitrage toe te passen.

Om kosten en tijdverlies te vermijden stel je voor om de discussie te onderwerpen aan arbitrage. 'Geachte Arbiter, U gelieve een dossier te openen om het geschil te behandelen dat gerezen is tussen mij en ... De discussie gaat over... '

Advocaten moeten de rechtzoekende informeren over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en

elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen. (Art. 444 Gerechtelijk Wetboek)

bottom of page